Видове Лихви И Начин На Определянето Им

Видове Лихви И Начинът На Определянето ИмЗа да управляваме по-ефективно банковите си кредити е добре да познаваме видовете лихви, които се прилагат по тях…

Най-общо казано сумата на видовете лихви, която потребителя на кредита заплаща за това, че използва дадените му от банката парични средства. Лихвите са един от основните инструменти, чрез които една банка осъществява приходите си. Тя датира от времето на съществуването, на паричните знаци и винаги е стояла в основата на паричните взаимоотношения между хората и институциите.

Определянето на лихвения процент се базира на големината на сумата, която е определена, като главница по кредита. Една лихва обикновено се изплаща на определени интервали от време, като месеци или годишно. Най-често практикувано от банките е ежемесечното изплащане на лихвата по даден заем. Израза на лихвата е процентен и обикновено е изчислен на годишна база. Срока за ползване на паричните средства или по-познато разсрочката на заема също е ключов елемент при определянето на лихвата по един кредит.

Фактори:

Факторите от които зависят видове лихви при различните банки общо казано са макроикономически, тоест съпоставяне на търсене, предлагане и конкурентна среда, разходите от пряк и непряк характер по кредита и рисковия му фактор. По правило добре обезпечените кредити са с по-нисък рисков фактор, съответно лихвения им процент е по-нисък. От друга страна обаче, колкото по-дълъг е периода на един кредит, толкова той е по-рисков, съответно от тук идва пък увеличение на лихвата.

Валутата на тегления заем също е определящ фактор за една лихва. Колкото по-стабилна на пазара е валутата на тегления от вас заем, толкова по-малко рисков е той!

Видове лихви:

Основно различаваме два вида лихва – плаваща и фиксирана. Плаващата лихва е изчислявана на база основния лихвен процент плюс с до 10 единици увеличение, в зависимост от промените на основния лихвен процент в страната. Тази лихва може да се намали рязко през периода на заема ви, както може и да се увеличи спрямо развитието на основния лихвен процент. Фиксираната лихва е една и съща през целия период на кредита, като например лихва от 16% годишно. Икономическите условия и промени в страната не и влияят. Това е добре, защото липсва рискът от покачване, но пък от друга страна няма опция и за намаление по лихвения процент!

Притеснителното е обаче, че банките у нас дори и при фиксирана лихва си запазват правото да променят процента й при промяна на основния лихвен процент в страната. Видовете лихви могат да бъдат и просто, и сложно изчислени. По-често банките визират прост годишен лихвен процент.

Вашият коментар